Tag Archives: trzyletni

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ zatwierdziło jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Banku i grupy kapitałowej BGŻ S.A. w 2011 roku. Akcjonariusze udzielili absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Banku.…
Top