Pożyczka Wiadomości branżowe

Styczeń w zamówieniach publicznych: nietypowy wzrost

Teaser

Pierwszy miesiąc roku 2013 w zamówieniach publicznych okazał się mocno nietypowy, odbiegał bowiem mocno od obserwowanych we wcześniejszych latach cyklicznych tendencji ? podaje raport opracowany przez serwis eGospodarka.pl. Zamówienia publiczne, zamiast utrzymywać się na dość niskim poziomie, w styczniu 2013 roku ostro wystrzeliły w górę. Wzrost dotyczył wszystkich notowanych kategorii ? dostaw usług oraz towarów a także prac budowlanych.

Według danych opracowanych przez serwis www.Przetargi.eGospodarka.pl, w styczniu 2013 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 11 tys. 597 ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. To wynik o 4,84 procent lepszy niż w styczniu 2012 i o 13,5 procent gorszy niż miesiąc wcześniej, w grudniu 2012. Zwyczajowo przez ostatnie lata w styczniu notowano spadek względem poprzedzającego grudnia o około 20 proc.

W relacji rocznej dodatnią dynamikę zanotowały wszystkie trzy notowane kategorie zamówień: dostawy towarów (przyrost względem stycznia 2012 o 5,08 proc.), dostawy usług (przyrost o 4,55 procent), dodatnią roczną dynamikę zanotowały nawet zamówienia na prace remontowo-budowlane, i to mimo trwającej już od wielu miesięcy wyjątkowo fatalnej passy tego segmentu. W styczniu 2013 ogłoszeń przetargowych na prace budowlane było o 4,9 procent więcej niż rok wcześniej.

Wszystkie podawane liczby tyczą postępowań ogłaszanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, czyli postępowań o wartości powyżej równowartości kwoty 14 tys. euro, a poniżej ?progów unijnych?.

Jak już wcześniej wspomniane, dane wskazują na nietypowe dla pierwszego miesiąca roku mocne ?odbicie? w liczbie ogłaszanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Wiele jednak wskazuje, że tak skok ma charakter jednorazowy, incydentalny. Analiza otoczenia prawnego kwestii związanych z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pozwala na zlokalizowanie przyczyny tego nietypowego zachowania. Ma ono prawdopodobnie związek z nowelizacją Prawa Zamówień Publicznych która weszła w życie w lutym ? osoby odpowiedzialne za dokonywanie zamówień publicznych chciały zapewne zdążyć jeszcze przed wejściem w życie wspomnianej nowelizacji. Na ogół każda zmiana PZP związana jest z przeszkoleniem odpowiedzialnych za dokonywanie ZP urzędników, czasami zmianami procedur, więc prawdopodobnie urzędnicy wolą w miarę możliwości skorzystać ze ?starego? dobrze już znanego i opanowanego PZP ? stąd styczniowy znaczny przyrost ogłoszeń. Ponieważ nowelizacja weszła w życie 20 lutego,  więc ze zwiększoną skalą ogłoszeń przetargowych będziemy mieli jeszcze do czynienia częściowo w lutym, po czym w marcu oraz kwietniu wystąpi prawdopodobnie lekki spadek liczby ogłoszeń.

Bezrobocie mocno w górę

Jak wskazują dane GUS, w styczniu 2013 bezrobocie przekroczyło granicę 14 proc. W pierwszym miesiącu 2013 roku stopa bezrobocia wyniosła 14,2 procent, podczas gdy jeszcze miesiąc wcześniej bez pracy pozostawało 13,4 proc. Polaków, a rok wcześniej 13,2 procent. W ciągu miesiąca przybyło niemal 160 tysięcy osób bez pracy.

Najgorzej jest z pracą w woj. warmińsko-mazurskim, gdzie bez zatrudnienia jest niemal co czwarta osoba. W styczniu 2013 roku stopa bezrobocia w tym województwie wyniosła 22,2 procent. Niewiele lepiej jest w zachodnio-pomorskim, w którym bez pracy pozostaje prawie co piąta osoba (stopa bezrobocia wynosi tam 19,1 procent). Minimalnie lepiej jest w woj. kujawsko pomorskim, gdzie bez pracy w styczniu 2013 roku pozostawało 18,9 procent osób, czy w podkarpackim, ze stopą bezrobocia w wysokości 17 procent oraz lubuskim, w którym pracy nie miało 16,9 proc. osób.

Inflacja w styczniu wyniosła 1,7 proc., wobec 2,4 proc. w grudniu 2012 r.  Inflacja spada od lipca 2012 r. W czerwcu 2012 r. wynosiła jeszcze 4,3 proc., a w grudniu wzrost cen w wysokości 2,5 proc. rdr znalazł się już poniżej celu inflacyjnego RPP. Spadek inflacji w styczniu do poziomu 1,7 proc. to w dużej mierze efekt niższych cen paliw. Struktura wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych wskazuje na brak presji popytowej.

Według danych GUS, w styczniu zatrudnienie w gospodarce spadło o 0,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku, płace zaś wzrosły o 0,4 proc. Dane te potwierdzają poważne osłabienie w polskiej gospodarce. Łączny fundusz płac w ujęciu nominalnym był w styczniu 2013 r. mniejszy o 0,42 proc., ale w ujęciu realnym już nieco ponad 2 proc. (łączny efekt spadku wynagrodzenia i inflacji). Nie pozostanie to bez wpływu na spożycie indywidualne, które zapewne spadnie w ujęciu rocznym, co niestety będzie miało silny wpływ na wzrost PKB.

Niestety bezpośrednie otoczenie gospodarcze Polskie również nie wygląda najlepiej. Koniec ubiegłego roku był bardzo trudny dla największych gospodarek strefy euro, a jednocześnie naszych głównych partnerów handlowych. Niemiecka gospodarka zwolniła o 0,6 proc. kwartał do kwartału, natomiast francuska zmniejszyła się w tym okresie o 0,3 proc. Niemcy i Francja są odpowiednio pierwszym i czwartym rynkiem zbytu polskiego eksportu, a łącznie sprzedajemy tam ponad 31 proc. towarów i usług.

Z kolei według danych NBP, w styczniu wartość depozytów przedsiębiorstw w bankach zmniejszyła się o 6,1 proc., kredytów zaś wzrosła o 0,2 proc. Po raz pierwszy od 16 lat wartość depozytów przedsiębiorstw w styczniu była mniejsza niż w analogicznym okresie przed rokiem (o prawie 11,5 mld zł). Jednocześnie zobowiązania przedsiębiorstw wobec sektora bankowego wzrosły jedynie 1 mld zł. Oznacza to, że firmy finansują bieżącą działalność w oparciu o środki własne.

Nieznacznie tylko wzrosła wartość zaciągniętych przez przedsiębiorstwa kredytów, co świadczy o utrudnionym dostępie do nich, ale także o ograniczaniu przez przedsiębiorstwa ryzyka związanego z zaciąganiem kredytów na bieżącą działalność.

? Dane płynące z gospodarki są niejednoznaczne. Z jednej strony znaczny wzrost bezrobocia, bardzo niska inflacja, nadal mała konsumpcja wskazująca na trwającą tendencję do oszczędzania, z drugiej strony lepsza od oczekiwań produkcja przemysłowa, wzrost sprzedaży detalicznej, która w styczniu poszła o 3,1 procent w górę, pomimo oczekiwań analityków na dynamikę zbliżoną do zera. Według niektórych ekonomistów polska gospodarka może sprawić bardzo miłą niespodziankę, wykazując się względnie dużą elastycznością i odpornością na zakłócenia zewnętrzne. W efekcie może nas ominąć spadek PKB, a spowolnienie okazać się płytsze i krótsze niż oczekiwano jeszcze dwa miesiące temu ? mówi Beata Szkodzin, wydawca serwisu eGospodarka.pl. ? Na tym tle, perspektywy dochodów budżetowych, a co za tym idzie sytuacja budżetu państwa, nie wyglądają najgorzej. Uda się zapewne uniknąć załamania państwowych dochodów i konieczności radykalnego ograniczania wydatków. Jednak inwestycyjne eldorado mamy już zdecydowanie za sobą i raczej nie będziemy już mogli liczyć na bardzo duże wydatki infrastrukturalne. Czas wielkich przetargów na prace budowlane powoli odchodzi do historii ? dodaje Beata Szkodzin.

Budowlane ?odbicie?

W styczniu 2013 w relacji rocznej (względem stycznia 2012) najmocniej wzrosła liczba przetargów na usługi pocztowe (o 195 procent), roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (przyrost rdr o 45,57 proc.), roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (+44 procent), przygotowanie terenu pod budowę (+41,23 procent), roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych oraz roboty ziemne (+40,91 proc.), roboty instalacyjne elektryczne, roboty remontowe i renowacyjne, usługi szkolenia zawodowego, roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków oraz na dostawy urządzeń komputerowych.

Najpoważniej spadło w relacji rocznej zapotrzebowanie na usługi ubezpieczeniowe, usługi szkolnictwa podstawowego, instalowanie znaków drogowych, usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, pomoce dydaktyczne, roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania, usługi w zakresie transportu drogowego.

Styczniowymi rekordzistami jeśli brać pod uwagę liczby bezwzględne, okazały się zamówienia na roboty budowlane, roboty instalacyjne elektryczne, roboty w zakresie naprawy dróg, roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, roboty remontowe i renowacyjne, roboty drogowe a także dostawy paliw: oleju napędowego, benzyny bezołowiowej, oleju opałowego.

O eGospodarka.pl
eGospodarka.pl (www.egospodarka.pl) to praktyczny poradnik Internetu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Serwis udostępnia m.in. bezpłatną bazę przetargów publicznych, oferty pracy w Polsce i za granicą, porady z prawa pracy, podatków i rachunkowości, komentarze gospodarcze i finansowe, kursy walut, bezpłatne wzory dokumentów i formularzy, aktualności ze świata IT oraz najnowsze raporty i prognozy. Przedsiębiorcy znajdą w serwisie eGospodarka.pl narzędzia porównawcze, wyszukiwarki i kalkulatory.

Misją serwisu jest dostarczanie praktycznych informacji i narzędzi oraz pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących zaistnienia firmy w Internecie. Najczęściej odwiedzane przez użytkowników są działy: Firma, Podatki, Prawo, Praca i Przetargi.

Według badania Megapanel w marcu 2011 roku serwis eGospodarka.pl zanotował ponad 1 mln 812 tys. użytkowników, co stawia go w ścisłej czołówce najlepszych serwisów biznesowych. Dział www.przetargi.eGospodarka.pl w marcu odwiedziło natomiast ponad 219 tysięcy osób.

Przydatne linki:
http://www.egospodarka.pl  
http://www.przetargi.egospodarka.pl
http://www.przetargi.egospodarka.pl/prawo_zamowien_publicznych

< 235679" >
Źródło eGospodarka.pl. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy