Pożyczka Wiadomości branżowe

Produkty Banku Pocztowego dla Mikroprzedsi?biorców w czo?ówce

Pocztowe Konto Firmowe i Firmowe Konto Oszcz?dno?ciowe oferowane przez Bank Pocztowy Mikroprzedsi?biorcom zaj??y czo?owe miejsca w rankingach eksperckich.

Eksperci przeanalizowali 29 ofert kont oszcz?dno?ciowych. Firmowe Konto Oszcz?dno?ciowe (FKO) Banku Pocztowego z oprocentowaniem na poziomie 5% w skali roku zaj??o czwarte miejsce. Bran?owy ranking, w którym dobrze oceniony zosta? produkt Banku dla mikrofirm zosta? stworzony przez portal finansowy Money.pl.

FKO jest prowadzone bezp?atnie. Gwarantuje ono sta?y dost?p do zgromadzonych ?rodków, a Klient mo?e w ci?gu miesi?ca raz skorzysta? z bezp?atnej wyp?aty w Placówce Banku lub Poczty oraz bez op?at dokona? jednego przelewu wewn?trznego i zewn?trznego.

Podstawowym rachunkiem dla Mikroprzedsi?biorców w Banku Pocztowym jest Pocztowe Konto Firmowe (PKF). Jest ono bezp?atne w prowadzeniu. Przedsi?biorcy mog? równie? korzysta? z darmowych przelewów internetowych do ZUS-u i Urz?du Skarbowego oraz bezp?atnych wyp?at z bankomatów w Polsce i za granic?. PKF zaj?? 3 miejsce na 80 ofert rynkowych w czerwcowym zestawieniu serwisu Money.pl. Ranking obejmowa? koszty (m.in. przelewy wewn?trzne i zewn?trzne, wyp?aty i wp?aty gotówkowe) zwi?zane z u?ytkowaniem konta przez przedsi?biorc?, a tak?e jako?? i dost?pno?? produktu.

 Bank Pocztowym w ostatnim kwartale uatrakcyjni? swoj? ofert? dla Mikroprzedsi?biorców.
? Od lipca nasi Klienci mog? korzysta? z wp?atomatów sieci Euronet. Dodatkowo, w maju zdecydowali?my si? na wprowadzenie nielimitowanych, bezp?atnych wyp?at z bankomatów za pomoc? karty Visa Biznes Electron oraz zwi?kszenie oprocentowania w Firmowym Koncie Oszcz?dno?ciowym do 5% ? mówi Sebastian Sobieraj, koordynator ds. mikroprzedsi?biorstw.

Pocztowe Konto Firmowe mo?e zosta? za?o?one w Placówce Banku, w Urz?dzie Pocztowym i przez Internet. Tymczasem Firmowe Konto Oszcz?dno?ciowe, poza wy?ej wymienionymi wariantami, dodatkowo mo?e zosta? za?o?one równie? za po?rednictwem Infolinii.

W przypadku Mikroprzedsi?biorców, którzy ubiegaj? si? o kredyt na dzia?alno?? gospodarcz?, Bank Pocztowy wymaga danych o dochodzie za ostatnie 12 miesi?cy ? s? to jedne z najbardziej przyjaznych warunków na rynku, zdaniem ekspertów portalu TaxCare.

Pe?na oferta Banku Pocztowego dla Mikroprzedsi?biorców znajduje si? na stronie dedykowanej - http://www.pocztowy.pl/mikro/

Similar Posts