Pożyczka Wiadomości branżowe

Obligacje podporządkowane serii C Banku Pocztowego zadebiutowały na rynku CATALYST

20 lutego br. Bank Pocztowy wprowadził do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obligacje serii C o łącznej wartości 50 mln zł.

Obligacje podporządkowane serii C są notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą ?BPO1022?. Zadania Animatora Rynku dla tych obligacji pełni Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział ? Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie.

26 listopada 2012 roku Bank Pocztowy uzyskał zgodę Komisji nadzoru Finansowego na zaliczenie środków z emisji tych obligacji do funduszy uzupełniających. Teraz inwestorzy mają możliwość obrotu obligacjami na rynku Catalyst.

Bank wyemitował 5 tys. obligacji podporządkowanych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 000 zł każda, oprocentowaniu zmiennym ustalanym jako WIBOR 6M + marża w wysokości 350 pb, wynoszącym 8,44% w pierwszym okresie odsetkowym. Termin wykupu został ustalony na 5 października 2022 roku. Łączna wartość nominalna emisji wyniosła 50 mln zł.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy