Wiadomości branżowe

INTROL S.A. wypłaci ponad 10 mln zł dywidendy

INTROL S.A., podmiot dominujący grupy kapitałowej dostarczającej zaawansowane rozwiązania dla przemysłu, przeznaczy na dywidendę dla akcjonariuszy 10.122.744 zł z zysku netto wypracowanego w 2013 r., czyli 38 groszy na akcję. Pozostała część zysku zasili kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidend w przyszłych okresach. Odpowiednią uchwałę podjęło Zwyczajne Walne

INTROL S.A., podmiot dominujący grupy kapitałowej dostarczającej zaawansowane rozwiązania dla przemysłu, przeznaczy na dywidendę dla akcjonariuszy 10.122.744 zł z zysku netto wypracowanego w 2013 r., czyli 38 groszy na akcję. Pozostała część zysku zasili kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidend w przyszłych okresach. Odpowiednią uchwałę podjęło Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Zgodnie z rekomendacją Zarządu INTROL S.A., Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o podziale jednostkowego zysku netto za 2013 rok w następujący sposób: 10.122.744 zł, czyli 68% zysku zostanie przeznaczone na wypłatę dywidendy, a pozostała część w wysokości 4.782.149,20 zł zasili kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach. Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 1 lipca, a dzień wypłaty dywidendy to 16 lipca 2014 r.

- Konsekwentnie realizujemy naszą politykę dywidendy, która zakłada, że akcjonariusze poza korzyściami wynikającymi ze wzrostu wartości giełdowej INTROL S.A. powinni mieć pewność, że niezależnie od giełdowej koniunktury inwestycja w nasze akcje jest korzystna i bezpieczna w porównaniu z innymi metodami inwestycyjnymi. Dlatego Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu uchwalanie wypłaty dywidendy po każdym zakończonym roku obrotowym. ? mówi Wiesław Kapral, Przewodniczący Rady Nadzorczej.

INTROL S.A. wypłaca dywidendę swoim akcjonariuszom nieprzerwanie od 2009 roku, przeznaczając łącznie w latach 2009-2014 na ten cel 53,8 mln zł, co daje ponad 2 złote na akcję.

Na 2014 r. Grupa INTROL S.A. ma ambitne plany i zamierza dalej zwiększać rentowność. ? Nasza prognoza na poziomie skonsolidowanym zakłada przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 450 mln zł, zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 70 mln zł, a zysk netto 20 mln zł. Oznacza to wzrosty w porównaniu do wyników osiągniętych w 2013 r. o odpowiednio 23%, 13% i 24%. ? mówi Wiesław Kapral.Możliwe to będzie do osiągnięcia dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju, która zakłada koncentrację na najbardziej zaawansowanych technologiach i rozwiązaniach w przemyśle, wypracowywanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, stawiając na nowe, perspektywiczne branże i sektory. - Oczywiście zgodnie z naszą polityką, z jednostkowego zysku netto za 2014 r. także zamierzamy wypłacić dywidendę naszym akcjonariuszom ? dodaje Wiesław Kapral.

A to już wiesz?  Emirates sponsorem portugalskiej drużyny piłkarskiej Benfica

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 23 czerwca br., zatwierdziło także sprawozdania Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za 2013 r., sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTROL S.A. za 2013 r. Udzielono absolutorium Członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu INTROL S.A. z wykonania ich obowiązków za 2013 r.

 

O GRUPIE INTROL

Grupa INTROL to dynamicznie rozwijający się holding 14 spółek, działający w bardzo wielu branżach gospodarki, który dostarcza zaawansowane rozwiązania m.in. w zakresie automatyki, pomiarów przemysłowych, technologii IT i innych instalacji technologicznych dla wielu branż, w tym przede wszystkim dla energetyki ogólnej, energetyki zawodowej, motoryzacji, ochrony środowiska, budownictwa, górnictwa.

Działalność Grupy opiera się na trzech filarach: usługach, produkcji i dystrybucji, których udział w przychodach ogółem Grupy kształtuje się na poziomie odpowiednio 50%-60%, 20%-25% i 15%-25%. W ramach świadczenia usług spółki Grupy oferują głównie generalne wykonawstwo inwestycji, usługi w zakresie instalacji Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA), instalacji elektrycznych, kotłowych, rurociągowych, utrzymania ruchu i ochrony środowiska. Działalność produkcyjna obejmuje m.in. wytwarzanie przyrządów do pomiaru temperatury, w tym szczególnie wszelkiego rodzaju przemysłowych czujników temperatury, szerokiej gamy głowic pomiarowych oraz innych elementów automatyki, a także urządzeń do oczyszczalni ścieków. Działalność dystrybucyjna obejmuje głównie dystrybucję aparatury kontrolno-pomiarowej (m.in. inteligentnych układów pomiarowo-rejestrujących i przemysłowych systemów komunikacji) i automatyki. Tak duże zdywersyfikowanie zakresu działalności przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania.

Zdecydowana większość (ok. 90%) sprzedaży realizowana jest na rynku krajowym. W latach 2011-2013 skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto wzrosły o 31% do 367 mln zł, EBITDA o 87% do 27,7 mln zł, a zysk netto o 148% do 16,1 mln zł. Marża EBITDA i rentowność zysku netto wzrosły odpowiednio o 2,3 p.p. i 2,1 p.p. do poziomu 7,5% i 4,4%. Grupa zatrudnia ok. 1500 osób.

A to już wiesz?  W czasie pandemii wzrosty obciążenia sieci sięgają 50 proc. Rośnie zapotrzebowanie na technologię światłowodową

Strategia rozwoju Grupy INTROL zakłada koncentrację na najbardziej zaawansowanych technologiach i rozwiązaniach w przemyśle oraz wypracowywanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, stawiając na nowe, perspektywiczne branże i sektory. Grupa stale dąży do dalszego rozwoju produktów, przyjmując jako priorytet wysoką jakość, szeroki asortyment oraz sprawną obsługę. Celem strategicznym Grupy jest dynamiczny, długotrwały i rentowny rozwój.


dostarczył infoWire.pl
Źródło INTROL. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy