Pożyczka Wiadomości branżowe

Dwa lata z blogiem Banku Pocztowego

Blog edukacyjny Banku Pocztowego s?u?y rad? ju? od 2 lat. W tym czasie ukaza?o si? 95 artyku?ów.

19 lipca 2010 roku swoj? dzia?alno?? rozpocz?? internetowy dziennik prowadzony przez Bank Pocztowy. Autorami notatek s? eksperci z poszczególnych Departamentów Banku. W ci?gu dwóch lat opublikowali 95 artyku?ów dotycz?cych wielu zagadnie? zwi?zanych z finansami i bankowo?ci?. W blogosferze niezwykle istotna jest interakcja ? pod artyku?ami pojawi?o si? niemal 650 komentarzy, które cz?sto by?y ?ród?em dyskusji z udzia?em pracowników Banku Pocztowego. Na bie??co wyja?niali oni w?tpliwo?ci internautów. 

G?ówn? ide? towarzysz?c? powstaniu bloga Banku Pocztowego by?a pomoc w zrozumieniu ?wiata finansów. Eksperci Banku staraj? si? przybli?y? jego czytelnikom zagadnienia  zwi?zane z finansami i bankowo?ci?. Obok opisywania poszczególnych produktów bankowych, czy procedur zajmuj? si? m.in. tematami zwi?zanymi z bezpiecze?stwem przy zarz?dzaniu domowym bud?etem czy ubezpieczeniami.

? Blog pomaga nam nawi?za? kontakt z internautami. Ich komentarze staj? si? nie tylko ?ród?em o?ywionej dyskusji, ale równie? s? inspiracj? dla kolejnych artyku?ów. Analizujemy pytania pojawiaj?ce si? pod wpisami i cz?sto odpowiedzi na nie pojawiaj? si? w formie nowych wpisów ? mówi Anna Usi?dek z Departamentu Kana?ów Mobilnych, opiekuj?ca si? na co dzie? bankowym blogiem.

Najwi?cej odwiedzin doczeka?y si? artyku?y zwi?zane z p?atno?ciami kart? oraz z wykonywaniem przelewów.

Najcz?stszymi tematami artyku?ów s? kwestie zwi?zane z kontem bankowym (54 artyku?y) ? produktem, od którego Klienci cz?sto rozpoczynaj? swój kontakt z bankowo?ci?. Drugim najcz??ciej poruszanym tematem by?y karty p?atnicze ? zosta?o nim po?wi?conych 29 artyku?ów.

Blog jest jednym z instrumentów komunikowania si? przez Bank Pocztowy z Klientami, w my?l jego misji ? prosta i dost?pna bankowo??.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy