Pożyczka Wiadomości branżowe

Dalszy dynamiczny wzrost w ciągu trzech kwartałów 2012 r. i aktualizacja Strategii Banku Pocztowego

Bank Pocztowy zanotował 27,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto (więcej o ponad 68% r/r) w ciągu trzech kwartałów 2012 r. Ponadto Bank zaktualizował swoją Strategię na lata 2012-2015, nadal dążąc do osiągnięcia liczby 3 mln obsługiwanych Klientów. 

? W ciągu trzech kwartałów br. pozyskaliśmy ponad 170 tys. Klientów i  wypracowaliśmy 27,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto, czyli o 11,1 mln zł więcej, niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Utrzymaliśmy wysokie tempo wzrostu przy jednoczesnej poprawie wskaźników rentowności  ? powiedział Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

9 miesięcy 2012 roku było okresem utrzymania dynamicznego wzrostu Grupy Banku Pocztowego oraz poprawy jej efektywności. Skonsolidowany wolumen kredytów brutto* udzielonych Klientom wyniósł na koniec września 2012 r. 4,60 mld zł (3,34 mld zł rok wcześniej), co oznacza prawie 38% wzrost r/r. Portfel depozytowy** Grupy zwiększył się natomiast o prawie 31% r/r do 5,56 mld zł (z 4,25 mld zł rok wcześniej). Aktywa razem wzrosły o 33% r/r do 6,33 mld zł (z 4,76 mld na koniec września 2011 r.) Wynik na działalności bankowej (WNDB) wypracowany w ciągu trzech kwartałów 2012 r. wyniósł  219,9 mln zł (190,4 mln zł po 9 miesiącach 2011 r.), co oznacza ponad 15% wzrostu r/r. Wskaźnik zwrotu na kapitale ROE netto po trzech kwartałach 2012 r. ukształtował się na poziomie 10,8% (7,2% po trzech kwartałach 2011 r.) i był wyższy o 3,6 p.p. niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Polepszeniu uległ również wskaźnik koszty/dochody (C/I), który wyniósł 75,1% (83,9% po 9 miesiącach 2011 r.), czyli 8,8 p.p. mniej r/r. Współczynnik wypłacalności wyniósł 12,5% (wzrost o 1,4 p.p. r/r z 11,1% na 30.09.2011 r.), natomiast współczynnik Tier 1 ukształtował się na poziomie 9,9% (spadek o 1,1 p.p. r/r z 11,0% na koniec września 2011 r.).

Bankowość detaliczna

Na koniec trzeciego kwartału br. z usług Banku korzystało 1,24 mln Klientów Detalicznych i mikrofirm, oznacza to przyrost o 260 tys. r/r. ? Ponad 72% naszych Klientów mieszka w miejscowościach o wielkości do 50 tys. mieszkańców ? podkreśla Tomasz Bogus.

Na koniec września br. Bank prowadził prawie 680 tys. Pocztowych Kont Standard i Nestor. ? Utrzymaliśmy znaczącą dynamikę przyrostu kont. Mamy nadzieję, że w kolejnym kwartale będzie ona wyższa dzięki wprowadzeniu możliwości bezpłatnych przelewów w placówkach Poczty, w ramach Pocztowych Kont Standard i Nestor ? mówi Tomasz Bogus.

W przeciwieństwie do tendencji rynkowych Bank zanotował wyższą sprzedaż kredytów konsumpcyjnych. Osiągnęła ona poziom 474 mln zł w ciągu trzech kwartałów 2012 r. Przyczyniło się to do wzrostu salda do 1,17 mld zł na koniec września 2012 r. (1 mld na koniec trzeciego kwartału 2011 r.).

Sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła w ciągu III kwartałów br. 768 mln zł i była o 27% wyższa niż w analogicznym okresie 2011 roku. Saldo kredytów hipotecznych na koniec września br. wyniosło 2,34 mld zł (1,34 mld zł rok wcześniej).

Bankowość instytucjonalna

W segmencie korporacyjnym Bank zanotował znaczący przyrost  depozytów terminowych, do ponad 1,4 mld zł wg stanu na 30.09.2012 r. (958 mln zł rok wcześniej). Dynamicznie przyrastały również kredyty. Ich sprzedaż wyniosła 358 mln zł w ciągu 9 miesięcy br. Na koniec września br. z usług Banku korzystało prawie 2,1 tys. Klientów MSP. O 39%, do prawie 2 mld zł, wzrosło saldo depozytów korporacyjnych.

Zaktualizowana Strategia Banku na lata 2012-2015
Bank Pocztowy zaktualizował Strategię rozwoju na lata 2012-2015. Niezmiennie Bank Pocztowy chce być w 2015 r. masowym bankiem detalicznym dla Klientów indywidualnych z ofertą dla mikro- i małych przedsiębiorstw, oferującym proste i zrozumiałe produkty bankowe.

Kluczowe cele strategiczne na lata 2012-2015 to:
? 3 mln klientów detalicznych i mikroprzedsiębiorstw do końca 2015 r.,
? skonsolidowany wskaźnik ROE netto na poziomie 14% w 2015 r.,
? kontynuacja strategicznego partnerstwa z Pocztą Polską,
? zwiększenie poziomu kapitałów własnych Banku.

Pełne informacje dotyczące Strategii na lata 2012-15 znajdują się w oddzielnym komunikacie.

 

* należności od Klientów brutto
** zobowiązania wobec Klientów

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy