Bank Pocztowy zaktualizował Strategię na lata 2012-2015

Bank Pocztowy zaprezentował Strategię rozwoju na najbliższe lata. Bank nadal zakłada obsługiwanie 3 mln Klientów detalicznych i mikroprzedsiębiorstw na koniec 2015 roku.

? Naszym niezmienionym celem pozostaje obsługa 3 mln Klientów detalicznych i mikroprzedsiębiorstw na koniec 2015 roku. Koncentrujemy się  na sprzedaży najbardziej rentownych produktów z punktu widzenia obciążenia kapitału przy utrzymaniu dyscypliny kosztowej w obszarze kosztów eksploatacyjnych oraz kosztów osobowych. W obliczu braku dokapitalizowania, zmiany modelu biznesowego mają nam zagwarantować utrzymanie dynamicznego przyrostu, zarówno liczby Klientów, jak i wolumenów kredytów i depozytów. W przyszłym roku chcemy otworzyć 400 tys. Pocztowych Kont Standard i Nestor  ? podkreśla Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

Kluczowe cele strategiczne na lata 2012-2015 to:

? 3 mln Klientów detalicznych i mikroprzedsiębiorstw do końca 2015 r.,
? skonsolidowany wskaźnik ROE netto na poziomie 14% w 2015 r.,
? kontynuacja strategicznego partnerstwa z Pocztą Polską,
? zwiększenie poziomu kapitałów własnych Banku.

? Dzięki przeprowadzonym zmianom i optymalizacjom zakładamy zwiększenie wskaźnika ROE netto do 14% w 2015 roku. Będzie to możliwe m.in. dzięki zwiększeniu przychodów oraz koncentracji na najbardziej rentownych produktach ? mówi Tomasz Bogus.

W ramach strategicznego partnerstwa z Pocztą Polską, Bank kontynuuje rozwój sieci placówek. Do końca 2015 r. Bank i Poczta stworzą wspólnie sieć 1000 punktów dedykowanych usługom finansowym w ramach Placówek Pocztowych.  ? Stawiamy sobie za cel pozyskanie ok. pół miliona Klientów w 2013. Wiemy, że musimy w tym celu usprawnić nasze działania, stąd m.in. rozwijamy sieć, ulepszamy rozwiązania informatyczne usprawniające proces obsługi Klienta, a już w 2013 r.  uruchomimy nowy serwis transakcyjny zarówno dla Klientów detalicznych, jak  i instytucjonalnych ? dodaje Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

Zmiany dotyczą również działalności kredytowej Banku. ? W obszarze kredytów detalicznych celem Banku jest zwiększenie sprzedaży kredytów gotówkowych i ograniczenie poziomu sprzedaży kredytów hipotecznych. W obszarze bankowości instytucjonalnej planujemy koncentrację na rozwoju oferty dla mikro- i małych przedsiębiorstw ? opisuje Tomasz Bogus.

 Dalszy rozwój Banku będzie wymagał podwyższenia kapitałów własnych. W związku z brakiem dokapitalizowania w roku bieżącym, podstawowym źródłem wzmocnienia kapitałowego w latach 2012-2015 będzie akumulacja wypracowanego zysku netto. Strategia zakłada, że Bank nadal będzie dążył do podniesienia kapitałów własnych w drodze dokapitalizowania (np. w formie IPO lub dokapitalizowania przez akcjonariuszy). Sposób oraz termin ewentualnego dokapitalizowania będą uzależnione od sprzyjającej sytuacji rynkowej i decyzji akcjonariuszy.

Bank Pocztowy chce być w 2015 r. masowym bankiem detalicznym dla klientów indywidualnych z ofertą dla mikro- i małych przedsiębiorstw, oferującym proste i zrozumiałe produkty bankowe. Podstawą dystrybucji pozostaną tradycyjne kanały uzupełnione o coraz istotniejsze: WWW, call center i aplikacje mobilne.

Authors
Related posts

Top