Pożyczka Wiadomości branżowe

1095 spokojnych dni z Proama

Ubezpieczenie mieszkaniowe w Proama można zawrzeć na 3 lata. Jest to rozwiązane szczególnie wygodne dla ponad 1,7 mln posiadaczy kredytów mieszkaniowych, którzy co roku, przy przedłużaniu lub zawieraniu umowy ubezpieczenia, muszą dokonywać formalności związanych z cesją praw z umowy ubezpieczenia swojego domu lub mieszkania na bank.

- Cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych na rzecz banku jest jednym z kluczowych wymagań banków stawianych klientom przy udzielaniu kredytu hipotecznego. Podczas podpisywania umowy ubezpieczenia konieczne jest dostarczenie do banku kredytującego nieruchomość polisy z zaznaczoną cesją praw na ten bank, a często wymagana jest również umowa cesji, potwierdzona przez ubezpieczyciela. Dlatego wprowadziliśmy możliwość zawarcia umowy na trzy lata, by dać klientom możliwość dokonywania tych formalności rzadziej. Ponadto klient może dokonywać opłaty składki z góry za cały okres lub co roku i ma gwarancję niezmienności ceny ? wyjaśnia Damian Zieliński, Kierownik ds. Ubezpieczeń Mieszkaniowych w Proama.

Według danych Związku Banków Polskich na koniec I kwartału br. w Polsce było 1,7 mln czynnych umów o kredyt mieszkaniowy. W przypadku wystąpienia ewentualnej szkody ? przy cesji praw z umowy ubezpieczenia na bank ? każdorazowo ubezpieczyciel musi uzyskać zgodę banku na wypłatę Klientowi odszkodowania. Jeżeli zatem na jednej umowie ubezpieczenia Klient będzie miał ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (wariant wymagany przez bank), jak również ruchomości wówczas np. przy kradzieży, czy zniszczeniu wartościowych rzeczy w domu, taka zgoda banku również będzie wymagana.

- W Proama ? w takiej sytuacji - umożliwiamy klientom zawarcie dwóch umów ubezpieczenia - dodaje D. Zieliński. - Osobisty Doradca lub agent dopasuje jego zakres do potrzeb każdego klienta.

Ubezpieczenie mieszkaniowe jest dostępne w Proama w dwóch wariantach: Proama Dom i Proama Dom Premium. W ramach Proama Dom można ubezpieczyć zarówno dom, lokal mieszkalny, jak i ruchomości domowe, czy elementy stałe i garaż, a ubezpieczenie OC związanej z użytkowaniem nieruchomości jest dodawane gratis. Natomiast Proama Dom Premium  pozwala elastycznie dopasować ofertę ubezpieczenia do potrzeb Klienta oraz rozszerzyć ochronę dodatkowo o  obiekty małej architektury, ogrodzenie czy budynek niemieszkalny.

Przy zakupie ubezpieczenia mieszkania bądź domu Klient może nabyć również dodatkowe ubezpieczenia. Jednym z nich jest ubezpieczenie na wypadek powodzi, w którym ochroną mogą być objęte: dom, mieszkanie, obiekty małej architektury i ogrodzenie, elementy stałe, ruchomości domowe, a także dom lub lokal mieszkalny w budowie. Przewagą Proama jest posiadanie własnego systemu analizującego tereny zagrożone występowaniem powodzi, który pozwala dokładniej oszacować ryzyko ubezpieczeniowe w tym zakresie.

- W Proama dajemy również Klientowi możliwość wyboru pomiędzy ubezpieczeniem OC w życiu prywatnym, a OC w życiu prywatnym PLUS. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym Plus stanowi rozszerzoną ochronę przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych przez pomoc domową, opiekunkę do dziecka, czy posiadane zwierzęta oraz szkód powstałych wskutek używania roweru bądź amatorskiego uprawiania sportów letnich i zimowych przez ubezpieczonego  lub członków jego rodziny ? dodaje Damian Zieliński.

Proama, ponadto, w swojej ofercie posiada unikalne ubezpieczenie Ochrony Płatności, które umożliwia pokrycie kosztu rachunków związanych z eksploatacją nieruchomości ubezpieczonej w Proama w razie utraty przez Klienta pracy lub też wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu wystąpienia całkowitej i trwałej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie mieszkaniowe mogą w Proama wykupić również osoby, które nie mają własnego mieszkania i wynajmują je od innych. W takiej sytuacji, oferowane w zakresie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z użytkowaniem nieruchomości, jest rozszerzone o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego w stosunku do wynajmującego za szkody w mieniu będącym przedmiotem umowy najmu.

Klienci, którzy posiadają ubezpieczenie komunikacyjne w Proama otrzymają 50 zł zniżki na zakup ubezpieczenia domu lub mieszkania, jeśli składka za to ubezpieczenie mieszkaniowe będzie wyższa niż 250 zł. 

Źródło Proama. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts